APVG | Ekspertinės pagalbos paslaugos (I dalis)
15490
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15490,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Ekspertinės pagalbos paslaugos (I dalis)

Kategorijos
Vandentvarka
Statytojas
Užsakovas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Projekto vieta
Lietuvos teritorija
Projekto laikotarpis
Nuo 2013-08-14 iki 2016-08-16

Pagal APVA direktoriaus patvirtintą metinį planą bei jo atnaujinimus vykdytos planinės projektų, finansuojamų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis, patikros projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose.  Atlikta 113  Projektų patikrų vietoje, pildytos  Projekto patikros vietoje lapo formos, rengtos patikros vietoje ataskaitos ir pateiktos APVA-ai.  Pildant patikros vietoje lapo formoje esantį klausimyną visi atsakymai buvo paremti komentarais, paaiškinimais ir nuorodomis į tikrintus elementus, dokumentus ir pan. Prie ataskaitos pridedami patikros metu tikrintų dokumentų (kurių Agentūra neturi) kopijos ir kita su patikra ir projektu susijusi dokumentuota informacija (objekto, tikrintų elementų nuotraukos (ne mažiau kaip 20 vnt.) ir pan.). Ataskaitoje pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos dėl tolesnio projekto įgyvendinimo, prireikus buvo nustatomi privalomi nurodymai projekto vykdytojui. Nustatyti trūkumai, neatitikimai pagrįsti nuorodomis į pažeistus teisės aktus, finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas ar pan. Patikros vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir/ ar gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, suformuluotos rekomendacijos ir nustatyti terminai, per kuriuos šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos.

APVA pareikalavimu vykdytos ir neplanuotos projektų patikros projektų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose. Jos buvo atliekamos vadovaujantis taip pačiais principais pagal iš anksto su APVA suderintą klausimyną.

Projektų vykdytojų pateiktų įrodymų apie patikros vietoje metu nustatytų trūkumų pašalinimo (rekomendacijų įgyvendinimą) patikrinimas ir įvertinimas per 2 darbo dienas nuo dokumentų/ informacijos pateikimo. Buvo pateikta laisvos formos išvada, nurodant tinkamai ar ne įgyvendino trūkumų pašalinimą. Jei pateikiamas vertinimas, kad įgyvendinimas netinkamas, pateikiamas siūlymas dėl tolimesnių veiksmų.

Analizuota informaciją, reikalinga projektų patikroms planuoti, vykdyti, projektų patikrų vietoje rezultatai ir teiktos išvados. Esant poreikiui atlikti kiti su projektų patikromis susiję veiksmai.

113 Investicinių projektų patikrų įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose, kurias vykdė patikrų specialistas-inžinierius ir patikrų specialistas-finansų kontrolierius.